Prikbord Reglement

Verhandeling van certificaten van aandelen

Om beleggers en geïnteresseerden in een belegging in certificaten van aandelen van ER Capital N.V. (hierna te noemen: de Certificaten) bij te staan bij de verhandeling, is dit prikbord opgezet. Beleggers en geïnteresseerden in aan- en verkoop van Certificaten kunnen anoniem via dit prikbord hun gegevens publiceren over aantallen en prijzen van te kopen of verkopen Certificaten. Deze gegevens worden na controle gedurende een periode van zes maanden op dit prikbord gepubliceerd.

Zodra bied- en laatprijzen elkaar tot 25% naderen, zullen de naam en contactgegevens van de geïnteresseerde aankoper(s) worden doorgegeven aan de geïnteresseerde verkoper(s). Deze partijen moeten dan in telefonisch overleg of per email overeenstemming zien te bereiken over aantallen en transactieprijzen.

Vervolgens kan zonder tussenkomst van een notaris de afwikkeling van de transactie plaatsvinden. Het prikbord is uitdrukkelijk niet bedoeld als effectenbemiddeling of effectenadvisering, noch als enige andere beleggingsdienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht. De transactie zal administratief begeleid worden door ER Capital N.V.. De kosten voor deze dienstverlening bedragen EUR 25 inclusief BTW per transactie die daadwerkelijk plaatsvindt, te dragen door verkoper.

De door ER Capital N.V. gehanteerde methodiek voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer van de (certificaten van) aandelen ER Capital N.V. is gebaseerd op vraag en aanbod in de markt. De intrinsieke waarde van de certificaten van) aandelen ER Capital N.V. gebeurt op basis van de berekening van de intrinsieke waarde zoals per jaareinde blijkt uit de jaarrekening.

Inzake de methodiek voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer van de (certificaten van) aandelen ER Capital N.V. wijst de vennootschap beleggers erop dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid inzake de waardering van de door een belegger gehouden (certificaten van) aandelen ER Capital N.V. onder de competentie van de belastinginspecteur van de belegger valt.

Beleggers worden er op gewezen dat met name in gelieerde verhoudingen (bijvoorbeeld binnen familieverband of tussen een vennootschap en haar aandeelhouder(s)) een zakelijke prijsvorming vereist is om correcties, naheffing c.q. navordering van belastingen, het in rekening brengen van belastingrente en/of het opleggen van boetes te voorkomen.

Gelet op de hiervoor beschreven verdeling van bevoegdheden bij de Belastingdienst en de financieel/fiscale impact van een onjuiste prijsvorming, hechten de directie van ER Capital N.V., het bestuur van Stichting Administratiekantoor ER Capital en hun adviseurs eraan te benadrukken dat de belegger zelf verantwoordelijk is voor de door de belegger gehanteerde transactieprijzen en de in zijn of haar belastingaangifte gehanteerde waardering van de gehouden (certificaten van) aandelen ER Capital N.V. Voor eventuele correcties inzake de waardering van de (certificaten van) aandelen ER Capital N.V. dan wel de gevolgen van correcties in de gehanteerde transactieprijzen van deze (certificaten van) aandelen door de bevoegde belastinginspecteur, in afwijking van de door ER Capital N.V. gehanteerde waarderingsmethodiek, kunnen (de directie van) ER Capital N.V., (het bestuur van) Stichting Administratiekantoor ER Capital, hun adviseurs en de verantwoordelijke Belastingdienst niet aansprakelijk worden gesteld.

Laatst gepubliceerde intrinsieke waarde per (certificaat van) aandeel (per 30 juni 2021): € 3,00.

Geïnteresseerd in verkoop

Volgnummer | Aantal certificaten

 1  8.000  €3/stuk
 2  2.000  €3/stuk
 3  5.000  €2,85/stuk

Geïnteresseerd in Aankoop

Volgnummer | Aantal certificaten

 1  3.000  € 2,35/stuk

Formulier voor het opgeven van interesse in aankoop of verkoop

Privacyverklaring *
Download brochure Bel direct Bel mij terug